INFORMACJE PRAWNE

Właściciel Strony

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE – uproszczona spółka akcyjna z siedzibą pod adresem 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt
Rejestr Handlowy w Nanterre: 326 118 502
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR 35 326 118 502,
(dalej zwana “PFD”).

Dyrektor serwisu

Jean-Jacques Voisard, Dyrektor Dermatology Franchise

Webmaster

Contact.pfm@pierre-fabre.com

Hosting
OVH

Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem €10,069,020, zarejestrowana pod adresem 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Celem niniejszych ogólnych warunków użytkowania jest zdefiniowanie warunków określających dostęp
i korzystanie ze strony www.dexeryl.pl (zwanej dalej „Stroną”), które użytkownik (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje wchodząc na Stronę.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Ogólnych Warunków Użytkowania, PFD prosi taką osobę o opuszczenie Strony.

Jeżeli Użytkownik nie jest pełnoletni, zobowiązuje się do odwiedzania tej Strony wyłącznie w obecności swoich rodziców lub opiekunów, którzy muszą najpierw zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania.

Ogólne Warunki Użytkowania mogą zostać w każdej chwili zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Są one regulowane przez prawo polskie oraz opracowane w zgodzie z nim.

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Strona znajdująca się pod adresem www.dexeryl.pl jest udostępniana na określonych warunkach, z którymi Użytkownik musi się zapoznać i do których przestrzegania się zobowiązuje.

Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego, nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Użytkownikom zabrania się wykorzystywania Strony lub jakiejkolwiek jej części do celów niezgodnych z przepisami prawa autorskiego lub łamiących postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania.

Użytkownicy korzystający ze Strony zobowiązują się przestrzegać postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązujących w dniu korzystania ze Strony.

Cel Strony

Strona powstała, aby dostarczyć Użytkownikom informacji dotyczących tematów związanych ze zdrowiem, jak również zaprezentować asortyment marki Dexeryl® (wskazania terapeutyczne, mechanizmy działania itp.).

Strona w szczególności zapewnia informacje o produktach marki Dexeryl®, jednak bez intencji bezpośredniej sprzedaży tych produktów.

Strona nie stanowi oferty zawarcia umowy. Strona przekazuje informacje pozaumowne w celu dostarczania edukacyjnych informacji zdrowotnych i prezentacji wszystkich produktów marki Dexeryl®, jednak bez intencji bezpośredniej sprzedaży tych produktów lub usług.

Ponieważ niniejsza Strona jest aktualizowana biorąc pod uwagę wszystkie podejmowane działania, możliwe jest, że niektóre nowe informacje lub powiadomienia nie są już aktualne w momencie ich publikacji lub uległy dezaktualizacji. PFD nie może zagwarantować, że wszystkie nowe informacje i aktualności publikowane na tej Stronie zostaną w całości zaktualizowane, chociaż zostaną podjęte wszelkie niezbędne wysiłki, aby to uczynić.

Na Stronie dostępny jest system Store Locator, który umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie najbliższych aptek.  

Rejestracja i dane osobowe

Rejestracja nie jest wymagana, by zapoznać się z treścią Strony.

PFD zobowiązuje się do ochrony poufności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Prywatności Strony.

Właściciel Strony może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych, gdy jest to konieczne do zidentyfikowania, zlokalizowania lub postawienia przed sądem osoby, która może (celowo lub przypadkowo) naruszyć lub złamać prawa lub własność właściciela Strony, innych użytkowników Strony lub jakiejkolwiek innej osoby, która może ponieść straty w wyniku takich działań.

Korzystanie z porad udostępnionych na Stronie

Na Stronie udostępniane są Użytkownikom aplikacje komputerowe (zwane dalej „Aplikacjami”) zawierające informacje dotyczące produktów marki Dexeryl® i związanych z nimi schorzeń.  

PFD nie jest zobowiązana do zagwarantowania rezultatów po użyciu produktów marki Dexeryl®. PFD umożliwia korzystanie z informacji przekazywanych Użytkownikom na Stronie.

PFD nie daje żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji i produktów. Są one zaprezentowane wyłącznie w celach informacyjnych i muszą zostać potwierdzone przez wykwalifikowany personel medyczny.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że wykorzystanie tych informacji odbywa się na jego pełną i wyłączną odpowiedzialność, pod kontrolą i w wyniku decyzji Użytkownika.

Co za tym idzie, przeglądanie Strony w żaden sposób nie zwalnia Użytkownika z konieczności poszukiwania spersonalizowanej porady u lekarza, farmaceuty lub innego pracownika służby zdrowia, będących jedynymi uprawnionymi do udzielania Użytkownikowi porad, dotyczących jego indywidualnej sytuacji.

Aby dowiedzieć się więcej lub zadać ewentualne pytania, Użytkownik może skontaktować się z PFD wysyłając wiadomość na następujący adres:

E-mail: office@pierre-fabre.com

Poczta: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa

Linki zewnętrzne

Użytkowników informuje się, że PIERRE FABRE DERMATOLOGIE może udostępniać linki do stron internetowych lub aplikacji, które mogą, ale nie muszą należeć do Grupy Pierre Fabre. Te strony internetowe lub aplikacje są niezależne od Strony..

PFD nie edytuje ani nie kontroluje źródeł i treści tych witryn lub ich łączy prowadzących do innych witryn lub aplikacji.

Łącza do tych witryn lub aplikacji w żaden sposób nie oznaczają, że PFD aprobuje, zatwierdziło lub wyraziło zgodę na treść tych witryn lub aplikacji, a tym bardziej na ich wykorzystanie.

PFD w związku z tym nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych stron internetowych, ani za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z wykorzystaniem informacji, usług lub danych dostępnych na tych witrynach lub w aplikacjach.

Linki zewnętrzne mogą być publikowane na Stronie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody PFD. Wszystkie wnioski o autoryzację należy przesyłać na następujący adres: office@pierre-fabre.com

Gwarancje

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE zobowiązuje się do sprawdzenia, czy zawartość jej Strony jest zgodna z obowiązującym prawem polskim.

PFD w szczególności zobowiązuje się nie rozpowszechniać danych naruszających prawa osób trzecich, danych o charakterze przemocowym, pornograficznym lub zniesławiającym, treści niezgodnych z prawem, w szczególności o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub pedofilskim, oraz jakichkolwiek treści naruszających godność ludzką.

PFD nie gwarantuje, że informacje opublikowane na Stronie są w pełni precyzyjne i wyczerpujące.

Informacje udostępniane przez PFD na Stronie są kilkukrotnie sprawdzane, niemniej jednak mogą zawierać błędy. Jeżeli Użytkownik stwierdzi taki błąd, może powiadomić PFD wysyłając wiadomość pod adres: office@pierre-fabre.com.Jeżeli takie działanie będzie uzasadnione i usprawiedliwione, PFD dokona odpowiednich korekt błędnych informacji. Publikowane i przekazywane teksty mogą również zostać zaktualizowane między momentem ich pierwszego obejrzenia przez Użytkownika a momentem ich przeczytania. PFD nie może w żaden sposób zagwarantować, że te informacje są dokładne, kompletne i aktualne.

Użytkownicy wyraźnie potwierdzają i akceptują, że:

  • korzystają ze Strony na własne ryzyko. Strona funkcjonuje “tak, jak jest” i można uzyskać do niej dostęp tylko, gdy jest to możliwe. PFD nie udziela wyraźnej ani dorozumianej gwarancji jakości i kompatybilności Strony w kontekście określonego sposobu jej użytkowania oraz nienaruszania warunków korzystania ze Strony przez jej Użytkowników.
  • PFD nie gwarantuje, że Strona będzie spełniała oczekiwania Użytkowników; że będzie funkcjonowała w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; że rezultaty korzystania ze Strony będą dokładne i wiarygodne; że jakość wszystkich informacji lub innych materiałów pozyskanych przez Użytkowników za pomocą Strony spełni ich oczekiwania; że ewentualne wady wykorzystanego oprogramowania, o ile wystąpią, będą podlegały korekcie.
  • Użytkownicy podczas korzystania ze Strony pobierają materiały lub pozyskują je w jakikolwiek inny sposób na własne ryzyko. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ich komputera lub utratę danych w wyniku pobrania tych materiałów.

Odpowiedzialność

Pomimo podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia dokładności informacji i usług udostępnianych na Stronie, PFD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniechania, wirusy lub konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z informacji, usług lub Strony.

PFD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje lub szkody spowodowane wadliwością Strony lub atakiem hakerskim na Stronę.

Jedynym zobowiązaniem PFD jest zapewnienie środków umożliwiających korzystanie z informacji.

PFD, osoby zarządzające oraz pracownicy PFD nie ponoszą odpowiedzialności:

  • za jakiekolwiek szkody wynikające z połączenia, dostępu do lub korzystania ze Strony;
  • za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z przeglądania Strony lub korzystania z informacji dostępnych na Stronie;
  • za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony, a w szczególności za jakiekolwiek operacyjne, finansowe lub handlowe straty lub utratę strony internetowej lub danych z jakiegokolwiek systemu informatycznego, nawet jeżeli PFD zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, chyba że z obowiązujących przepisów prawnych wynika inaczej.

Mówiąc bardziej ogólnie, PFD nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, dotyczącej całości lub części Strony.

Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet mimowolnie wirusów, błędów lub jakichkolwiek plików jakiegokolwiek typu, które mogłyby zakłócić działanie Strony. W takich przypadkach Użytkownicy ponoszą za to pełną odpowiedzialność.

W celu ochrony wszystkich Użytkowników Strony, PFD może pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwych Użytkowników.

Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że posiadają wystarczającą wiedzę na temat cech i ograniczeń Internetu, a zwłaszcza dotyczącą faktu, że transmisja danych i informacji w Internecie ma tylko względną niezawodność techniczną, ponieważ wykorzystuje niejednorodne sieci o różnych właściwościach i możliwościach technicznych, które czasem utrudniają dostęp lub sprawiają, że jest on niemożliwy w pewnych okresach.

PFD dokłada wszelkich starań, aby Strona była dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie jest jednak do tego prawnie zobowiązana. PFD może w związku z tym przerwać dostęp do Strony, zwłaszcza w celu jej konserwacji i aktualizacji. PFD zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub usunięcia wszystkich elementów Strony, zwłaszcza łączy do innych stron internetowych. PFD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie te przerwy i wynikające z tego konsekwencje dla Użytkowników lub osób trzecich.

Usunięcie lub modyfikacja Strony w żaden sposób nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Użytkowników określonego odszkodowania lub naprawy szkód.

PFD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji lub jakiekolwiek szkody poniesione w związku z takimi informacjami. Żadne informacje dostarczane za pośrednictwem Strony nie będą interpretowane jako gwarancje w jakiejkolwiek formie.

Bezpieczeństwo

W związku z tym, że Internet jest siecią otwartą, PFD nie może zagwarantować, że wspomniane informacje nie zostaną sprzeniewierzone przez osoby trzecie. PFD nie ma kontroli nad zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę Użytkownika na istnienie potencjalnych zagrożeń w zakresie utraty danych lub naruszenia poufności danych przesyłanych przez tę sieć.

Prawa własności intelektualnej

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, wszystkie elementy Strony (w tym w szczególności teksty, dane, bazy danych, grafika, logo, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięk, oprogramowanie i inne elementy) (zwane dalej „ Elementami”) są wyłączną własnością PFD lub stron trzecich, które udzieliły PFD licencji na nie i podlegają międzynarodowym przepisom, dotyczącym praw autorskich i, szerzej, prawom własności intelektualnej.

Elementy te są chronione prawami autorskimi, prawami ochronnymi na znaki towarowe, patentami, prawami do baz danych, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej.

Wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego komunikowania są zastrzeżone, w tym ponowne prezentacje wizualne, fotograficzne, ikonograficzne lub inne. Zabrania się powielania całości lub części Strony na jakimkolwiek nośniku elektronicznym dla celów komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody PFD.

Znaki towarowe, w tym logotypy wykorzystane na Stronie są zastrzeżone, a ich reprodukcja w celach komercyjnych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawnych. Wszelkie prawa do używania znaków towarowych, w tym logotypów są zastrzeżone. Wszelkie pełne lub częściowe przedstawianie lub powielanie znaków towarowych w ramach jakiegokolwiek procesu bez wyraźnego upoważnienia jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie podlegające karze. .

Użytkownicy nie są upoważnieni do sprzedaży, kopiowania, wynajmowania, wprowadzania do obrotu, przenoszenia, przypisywania lub w inny sposób przyznawania, modyfikowania lub dostosowywania Strony, integrowania jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczenia, dekompilacji lub demontażu ani tworzenia oprogramowania lub funkcjonalności pochodnych Strony bez wyraźnej, pisemnej zgody PFD.

Użytkownicy mają prawo dostępu, korzystania i wizualizacji Strony oraz jej Elementów wyłącznie na użytek prywatny i niekomercyjny, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich zasad, dotyczących praw własności intelektualnej. W związku z tym Użytkownikom zabrania się kopiowania lub reprodukcji Elementów w całości lub w części w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku, tłumaczenia Elementów na jakikolwiek inny język, ich adaptacji oraz jakiegokolwiek innego wykorzystania Elementów w celach komercyjnych, ponieważ stanowi to naruszenie obowiązujących przepisów prawnych.

Pliki Cookie

Plik cookie to mały plik komputerowy zawierający cyfrowe dane. Plik cookie jest przesyłany do przeglądarki Użytkownika przez serwer sieciowy i jest przechowywany na dysku twardym jego komputera, tabletu lub telefonu (zwanego dalej „Urządzeniem”).

Niektóre pliki cookie mogą zawierać informacje służące do identyfikacji Urządzenia Użytkownika. Umożliwiają one Stronie identyfikację, które z naszych działań interesują Użytkownika, a tym samym pozwalają na dostarczanie większej ilości treści, które mogą odpowiadać jego lub jej obszarom zainteresowań. W związku z tym warto wiedzieć, że okres przechowywania informacji zapisanych przez pliki cookie na Twoim Urządzeniu nie może przekroczyć trzynastu (13) miesięcy.

Strona wykorzystuje pliki cookie głównie w celu tworzenia statystyk (np. szacowania liczby odwiedzających Stronę, lokalizacji geograficznej Użytkowników), usprawnienia funkcjonowania Strony i korzystania z niej (np. konfiguracji lub optymalizacji Strony pod kątem konkretnej przeglądarki lub ekranu), a przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa poprzez walkę z oszustwami i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Polityki Cookie, sposobu, w jaki PFD wykorzystuje pliki cookie oraz wykorzystania danych i narzędzi opracowanych w celu umożliwienia Użytkownikowi konfiguracji plików cookie, należy zapoznać się z Polityką Prywatności Strony.

Inne postanowienia

Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Użytkowania straci ważność lub zostanie uznane za wadliwe, zostanie ono zastąpione postanowieniem, które jest najbliższe jego intencji pod względem wykładni prawa.

Jeśli Użytkownik jest niezadowolony z całości lub części Strony lub nie zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania, jedyną możliwością jest zaprzestanie korzystania ze Strony.

Korzystanie ze Strony oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację przez Użytkowników wszystkich zapisów Ogólnych Warunków Użytkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Ogólnych Warunków Użytkowania lub pytań albo uwag dotyczących Strony należy wysłać wiadomość do PFD na adres: office@pierre-fabre.com

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Ogólne Warunki Użytkowania podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory, które wynikną w związku z postanowieniami Ogólnych Warunków Użytkowania, przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych będą podlegały mediacji.

W przypadku niepowodzenia mediacji spór zostanie wniesiony do właściwego sądu powszechnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Działania niepożądane

Informujemy, że działania niepożądane produktów leczniczych oraz kosmetyków, a także incydenty medyczne po zastosowaniu wyrobów medycznych można zgłaszać na adres e-mail: pharmacovigilance.poland@pierre-fabre.com lub przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego lub formularza zgłoszenia ciężkich nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych, które są dostępne na stronie Kontakt | Pierre Fabre - Corporate (pierre-fabre.com)