Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Strony. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych naszych klientów i użytkowników Strony jest najwyższym priorytetem dla Pierre Fabre Group.
Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z niej oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

I. Kim jesteśmy?

Niniejsza strona internetowa www.dexeryl.pl ("Strona") jest obsługiwana przez:

Pierre Fabre Médicament spółkę utworzoną i działającą, zgodnie z prawem francuskim z siedzibą we Francji, Les Cauquillous 81500 Lavaur – w zakresie zarządzania plikami cookie wykorzystywanymi na Stronie;

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000021960, NIP: 526-240-93-88, REGON : 016262609, BDO : 000028408, dalej : „PFDC” - w zakresie aktualizacji Strony w obszarze dotyczącym PFDC.

Wskazane spółki, zwane dalej łącznie: „Pierre Fabre”, są administratorami danych osobowych, które mogą być zbierane od użytkowników na Stronie, każda z nich we wskazanym powyżej zakresie oraz w celach, wynikających z niniejszej Polityki Prywatności, a także z Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego, Informacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej. Ww. formularze są dostępne na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl/kontakt.

Zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z warunkami przetwarzania danych osobowych podczas odwiedzania naszej Strony. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji dokumentu w dowolnym momencie. Na Stronie będzie widoczna data najnowszej wersji dokumentu. Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji.

II. Jakie informacje o Tobie zbieramy

W zależności od usług świadczonych przez naszą Stronę i wykorzystywanych przez Ciebie, a także od Twoich wyborów i konfiguracji ustawień (szczególnie w zakresie zastosowania plików cookie i innych elementów śledzących), dane osobowe dotyczące Twojej osoby (dalej zwane: „Danymi Osobowymi”) gromadzone i przetwarzane przez Pierre Fabre to:
Dane generowane przez Twoją przeglądarkę, zbierane automatycznie przez nasz serwer poprzez pliki cookie i inne elementy śledzące:

 • Dane specyficzne dla odwiedzanych stron: nazwa domeny, data, godzina i czas trwania wizyty, przeglądane strony i filmy, reklamy, na które kliknąłeś.
 • Dane specyficzne dla Ciebie: Twój adres IP (lokalizacja punktu wejścia do sieci, typ przeglądarki, system operacyjny).

Nie wykorzystujemy tych automatycznie zbieranych Danych Osobowych do prób identyfikacji Twojej osoby.

III. Cele przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Poniżej znajdziesz listę celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe oraz powody, dla których musimy je przetwarzać.

 

Cel przetwarzania Powiązana podstawa prawna
Informowanie pacjentów i pracowników służby zdrowia o produkcie Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Pierre Fabre, w celu poszerzania wiedzy Użytkowników o produkcie
Umożliwienie znalezienia najbliższego Twojej lokalizacji sklepu lub punktu sprzedaży
Twoja zgoda
Przeprowadzanie analiz statystycznych Twoja zgoda
Lepsze zrozumienie Twoich preferencji poprzez analizę zachowań na naszej Stronie i oferowanie produktów lub usług bardziej zgodnych z Twoimi zainteresowaniami (o ile nie wyrazisz sprzeciwu, jak wskazano w sekcji poniżej "Twoje prawa" i "Pliki cookie“) Twoja zgoda
Zawiadamianie właściwych władz o każdym problemie związanym z użytkowaniem naszych produktów. Przestrzeganie zobowiązań prawnych Pierre Fabre - szersze informacje w tym zakresie są zawarte w Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczegoInformacji do zgłoszenia ciężkich / nie ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz Informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej. Ww. formularze są dostępne na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl/kontakt

IV. Przechowywanie Twoich Danych Osobowych

Co do zasady przechowujemy Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do zarządzania relacjami z Tobą.
Adresy IP zbierane w celach bezpieczeństwa nie są przechowywane dłużej niż dziesięć (10) dni.

Wykazy połączeń gromadzonych za Twoją zgodą, z wykorzystaniem plików cookie i innych elementów śledzących wdrożonych na naszej Stronie, są przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Więcej szczegółów podano w rozdziale „Pliki cookie” poniżej.
Możemy być zobowiązani do przechowywania Twoich Danych Osobowych w postaci zarchiwizowanej przez okres dłuższy niż określony powyżej, jeśli wynika to z naszych obowiązków prawnych lub wymagane jest przez obowiązujący okres przedawnienia, w celu udowodnienia przysługującego prawa.
Gdy Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do realizacji opisanych celów lub do archiwizacji wynikającej z naszych obowiązków prawnych lub też okresu przedawnienia, zapewniamy ich trwałe usunięcie lub nadanie anonimowego charakteru.

V. Linki zewnętrzne

Strona może zawierać linki do stron podmiotów trzecich. Ponieważ Pierre Fabre nie ma kontroli nad tymi stronami i nie odpowiada za ich praktyki ochrony danych, zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych tych stron. Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się wyłącznie w kontekście Danych Osobowych gromadzonych na naszej Stronie lub w wyniku naszej działalności. 

VI. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych przysługują Ci poniższe prawa:

 • Uzyskanie kopii Twoich Danych Osobowych oraz informacji, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej są one przetwarzane.
 • Poprawienie błędnych Danych Osobowych (w tym prawo do uzupełniania niekompletnych Danych Osobowych).
 • Usunięcie Twoich Danych Osobowych w zakresie, w jakim pozwala na to podstawa prawna. Ponadto, w niektórych przypadkach prawo to może mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane te były gromadzone lub przetwarzane.
 • Ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych gdy: 
  • Zakwestionowana zostanie prawdziwość Twoich Danych Osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie Danych Osobowych.
  • Nie wymagamy już Danych Osobowych, ale są one wciąż Tobie potrzebne w celu ustanowienia, wykonania lub określenia prawa w sądzie.
 • Zażądanie przeniesienia Twoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do strony trzeciej (lub do Ciebie), jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy.
 • Uzyskania lub zapoznania się z kopią odpowiednich środków podjętych w celu przekazania Twoich Danych Osobowych do innego kraju lub organizacji międzynarodowej.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: odo.pfdc@pierre-fabre.com. Pamiętaj, że możemy poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości. Będziemy się starali odpowiedzieć na Twoje żądania w wyznaczonych ramach czasowych. 

Jeśli odrzucisz pliki cookie, nie będziemy już instalować żadnych plików cookie na Twoim urządzeniu za wyjątkiem tych opisanych powyżej (w tym, w szczególności, pliku zapamiętującego, że użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek pliki cookie były instalowane podczas odwiedzania Strony.)
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić określone pliki cookie, będzie to miało wpływ na funkcjonalność lub usługi świadczone za pośrednictwem naszej Strony.

IX. Informacje kontaktowe

Kontakt z Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska sp. z o.o. związany z pytaniami dotyczącymi Polityki Prywatności lub egzekwowaniem praw wynikających z ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem:  odo.pfdc@pierre-fabre.com.

X. Aktualizacja Polityki Prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w prawie lub w naszych praktykach dotyczących prywatności.
Ostatnia modyfikacja: 01/03/2021